Li, Fei, Xuan Li, Yue-tang Wang, Cun-tao Yu, Gang Yin, Xiu-yu Chen, Shihua Zhao, Wei Wang, and Qi Gao. 2020. “The Etiological Heterogeneity of Bicuspid Aortopathy Between Ascending and Root Morphotype: Heterogeneity of Bicuspid Aortopathy”. The Heart Surgery Forum 23 (6):E913-E919. https://doi.org/10.1532/hsf.3333.