Ren, Hongqiang, Li Zhao, Yijun Liu, Zhen Tan, Guiquan Luo, and Xuejun Deng. 2021. “The High-Sensitivity C-Reactive Protein to Prealbumin Ratio Predicts Adverse Cardiovascular Events After ST-Elevation Myocardial Infarction”. The Heart Surgery Forum 24 (1):E153-E157. https://doi.org/10.1532/hsf.3307.