Xiaoliang Yan, Li Jing, and Yongzhi Deng. 2020. “COVID-19 With Cardiovascular Disease: Can It Help Predict Prognosis?”. The Heart Surgery Forum 23 (6):E895-E896. https://doi.org/10.1532/hsf.3301.