Hayakawa, Masato, Takaaki Nagano, Isao Nishijima, Kento Shinzato, Ryo Ikemura, Kazufumi Miyagi, Kiyoshi Iha, Shigenobu Senaha, Mitsuyoshi Shimoji, and Mitsuru Akasaki. 2020. “Successful Endovascular Repair of a Kommerell’s Diverticulum and a Right-Sided Aortic Arch”. The Heart Surgery Forum 23 (6):E860-E862. https://doi.org/10.1532/hsf.3267.