Yin, Guangli, Bofei Ma, Bolun Zhou, Jinglan Wu, Ling You, and Ruiqin Xie. 2020. “Inflammatory Response After Different Ablation Strategies for Paroxysmal Atrial Fibrillation”. The Heart Surgery Forum 23 (5):E703-E711. https://doi.org/10.1532/hsf.3149.