Cui, Huimin, Shixiong Wei, Lin Zhang, and Shengli Jiang. 2020. “Severe Left Main Coronary Stenosis Due to Aortic Bioprosthesis Implantation: A Case Report”. The Heart Surgery Forum 23 (6):E7315-E732. https://doi.org/10.1532/hsf.3147.