Huang, Qihong, Yangyang Li, Chunhui Xiao, Yingjie Yang, Minghua Zhu, Guirong Lu, Ke Chen, Shaohui Song, Libo Jin, and Hao Wu. 2020. “An Experimental Study on Rapid Localization of the Atrioventricular Node During Open-Heart Surgery”. The Heart Surgery Forum 23 (6):E725-E730. https://doi.org/10.1532/hsf.3123.