Cao, Hailong, Xin Chen, Xiyu Zhu, Yining Yang, Qing Zhou, Wei Xu, and Dongjin Wang. 2020. “Predictors of Failure Cardioversion for Recurrent Atrial Fibrillation Following Mitral Valve Surgery With Ablation: Electrical Cardioversion and Recurrent Atrial Fibrillation”. The Heart Surgery Forum 23 (3):E300-E304. https://doi.org/10.1532/hsf.2997.