Yu, Changjiang, Fan He, Huaidong Chen, Jianmao Hong, and Ximing Qian. 2020. “Iatrogenic Dissection of The Right Coronary Artery and The Ascending Aorta Secondary to Percutaneous Coronary Intervention: A Case Report”. The Heart Surgery Forum 23 (3):E366-E369. https://doi.org/10.1532/hsf.2983.