Chen, Cheng, Min Ge, Jiaxin Ye, Yongqing Cheng, Tao Chen, Lichong Lu, Zhigang Wang, and Dongjin Wang. 2020. “The Risk and Outcomes of Reoperative Tricuspid Valve Replacement Surgery”. The Heart Surgery Forum 23 (5):E658-E664. https://doi.org/10.1532/hsf.2981.