Guan, Zhiyuan, Xiaoqing Guan, Kaiyun Gu, Yanqi Li, Jin Lin, Wenjun Zhou, Ming Xu, Chunli Song, Zhe Zhang, and Feng Wan. 2020. “The Effect of Different Types of Mechanical Circulatory Support on Mortality of Patients After Adult Cardiac Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis: A Systematic Review and Meta-Analysis”. The Heart Surgery Forum 23 (4):E537-E545. https://doi.org/10.1532/hsf.2979.