Wang, Hongxia, Zhelan Zheng, and Yun Mou. 2020. “Giant Right Coronary Artery Aneurysm Resembling Cardiac Tumor: A Case Report”. The Heart Surgery Forum 23 (2):E165-E169. https://doi.org/10.1532/hsf.2947.