Liao, Xiaozu, Zhou Cheng, LIqiang Wang, Ziqiang Xu, Qiuyue Zheng, Rui Chen, Guisen Wu, and Binfei Li. 2020. “Application of Extracorporeal Membrane Oxygenation in Patients With Scrub Typhus Complicated With Acute Respiratory Distress Syndrome”. The Heart Surgery Forum 23 (2):E183-E186. https://doi.org/10.1532/hsf.2827.