Jin, Yongqiang, Xiao-mei Li, Rui Liu, Guoliang Chen, Xiaoya Zhang, and Qingyu Wu. 2020. “Surgical Treatment of Primary Cardiac Tumor Associated With Malignant Arrhythmias”. The Heart Surgery Forum 23 (2):E178-E182. https://doi.org/10.1532/hsf.2823.