Li, Xiaoyong, Laichun Song, Huiqiong Guo, Jing Jin, and Ming Xu. 2020. “Surgical Repair of Congenital Coronary Artery Fistula With Giant Aneurysm”. The Heart Surgery Forum 23 (2), E151-E153. https://doi.org/10.1532/hsf.2813.