Tseng, Yuan-Hsi, Chih-Chen Kao, Chien-Chao Lin, Chien-Wei Chen, Ming-Shian Lu, Chu-Hsueh Lu, and Yao-Kuang Huang. 2020. “Do the Paths of Sequential Vein Grafts Influence the Outcomes of Coronary Artery Bypass Surgeries?”. The Heart Surgery Forum 23 (1):E001-E006. https://doi.org/10.1532/hsf.2729.