Xue, Yunxing, Jun Pan, Qing Zhou, Qiang Wang, Hailong Cao, Fudong Fan, and Dongjin Wang. 2019. “Clinical Experience of Aortic Valve Surgery in Patients With Aortitis Disease”. The Heart Surgery Forum 22 (5), E366-E371. https://doi.org/10.1532/hsf.2599.