Zhang, Wenyuan, Shibiao Chen, Xiaojie Liu, Lijuan Wang, Sudena Wang, Yang Yu, and Hushan AO. 2019. “Can Higher Body Mass Index Patients Save Blood Following On-Pump Coronary Artery Bypass Grafting?”. The Heart Surgery Forum 22 (5), E352-E356. https://doi.org/10.1532/hsf.2559.