Zhang, Yu, Qingmei Chen, Guangyin Huang, and Lisha Wang. 2019. “The Influence of Liraglutide for Heart Failure: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials”. The Heart Surgery Forum 22 (6), E438-E444. https://doi.org/10.1532/hsf.2513.