Wei, Shixiong, Lin Zhang, Huimin Cui, Lianggang Li, Tong Ren, and Shengli Jiang. 2019. “Surgery for Patients With Radiation-Induced Constrictive Pericarditis”. The Heart Surgery Forum 22 (6):E466-E469. https://doi.org/10.1532/hsf.2501.