Fan, He, Weng Jiakan, He Qicai, Qian Ximing, and Chen Huaidong. 2019. “Images of Anomalous Origin of The Right Coronary Artery From the Pulmonary Artery”. The Heart Surgery Forum 22 (4), E308-E309. https://doi.org/10.1532/hsf.2455.