Liu, Huijiao, Jianwei Li, Miaolian Chen, Ting Yang, Zongfa Ruan, Jiahao Su, and Yichun Xing. 2019. “A Meta-Analysis of Randomized and Observational Studies: Aspirin Protects from Cardiac Surgery-Associated Acute Kidney Injury”. The Heart Surgery Forum 22 (4), E301-E307. https://doi.org/10.1532/hsf.2419.