Gao, Changqing, Ming Yang, Gang Wang, Jiali Wang, Cangsong Xiao, Yang Wu, and Jiachun Li. 2010. “Totally Endoscopic Robotic Atrial Septal Defect Repair on the Beating Heart”. The Heart Surgery Forum 13 (3):E155-E158. https://doi.org/10.1532/HSF98.20091175.