Ji, Zhenchun, Longgang Wang, Jiacheng Sun, Wenxue Ye, Yunsheng Yu, Haoyue Huang, Yanqiu Hu, Ziying Yang, and Zhenya Shen. 2017. “Aortic Valve Myxoma in a Young Man: A Case Report and Review of Literature”. The Heart Surgery Forum 20 (2):E066-E068. https://doi.org/10.1532/hsf.1772.