Li, Mingwen, Yingbin Xiao, Daozhong Chen, Liming Liu, Liming Ma, Pingfan Wang, Kui Jia, Kai Yang, and Lin Chen. 2016. “Multicenter Analysis of Clinical Follow-Ups in Patients With a Star GK Cardiac Valve Replacement for More Than One Year”. The Heart Surgery Forum 19 (3):E104-E109. https://doi.org/10.1532/hsf.1441.