QIONG LIU; BING JIANG; HUI JIANG; BIN NIE. A Case Report of Arrhythmia Caused by Skin Expander Implantation. The Heart Surgery Forum, v. 27, n. 5, p. E445-E449, 7 May 2024.