CHEN, W.; LIU, JIANZHOU; MA, GUOTAO; LIU, XIONGRONG; MIAO, QI; ZHANG, CHAOJI. Reversible Myocardial Calcification Following Acute Heart Failure and Kidney Injury Caused by Valsalva Sinus Rupture. The Heart Surgery Forum, v. 25, n. 4, p. E510-E513, 12 Jul. 2022.