ERT√úRK TEKIN, ESRA. Giant Left Atrial Myxoma Presenting with Cough-Syncope Syndrome: Myxoma and Cough-Syncope Syndrome. The Heart Surgery Forum, v. 24, n. 4, p. E7090-E712, 25 Aug. 2021.