WANG, H.; ZHENG, Z.; MOU, Y. Giant Right Coronary Artery Aneurysm Resembling Cardiac Tumor: A Case Report. The Heart Surgery Forum, v. 23, n. 2, p. E165-E169, 24 Mar. 2020.