FAN, H.; JIAKAN, W.; QICAI, H.; XIMING, Q.; HUAIDONG, C. Images of Anomalous Origin of The Right Coronary Artery From the Pulmonary Artery. The Heart Surgery Forum, v. 22, n. 4, p. E308-E309, 26 Jul. 2019.