Zheng, Z., Kun, H., Xuezeng, X., Yunge, C., Zengshan, M., Huiming, G., Liming, L., Liang, T., Zhiwei, W., Hansong, S., & Shengshou, H. (2014). Totally Thoracoscopic Versus Open Surgery for Closure of Atrial Septal Defect: Propensity-Score Matched Comparison. The Heart Surgery Forum, 17(4), E227-E231. https://doi.org/10.1532/HSF98.2014382