chen, W., liu, jianzhou, ma, guotao, liu, xiongrong, miao, qi, & zhang, chaoji. (2022). Reversible Myocardial Calcification Following Acute Heart Failure and Kidney Injury Caused by Valsalva Sinus Rupture. The Heart Surgery Forum, 25(4), E510-E513. https://doi.org/10.1532/hsf.4759