Li, X., Song, L., Guo, H., Jin, J., & Xu, M. (2020). Surgical Repair of Congenital Coronary Artery Fistula With Giant Aneurysm. The Heart Surgery Forum, 23(2), E151-E153. https://doi.org/10.1532/hsf.2813