Fan, H., Jiakan, W., Qicai, H., Ximing, Q., & Huaidong, C. (2019). Images of Anomalous Origin of The Right Coronary Artery From the Pulmonary Artery. The Heart Surgery Forum, 22(4), E308-E309. https://doi.org/10.1532/hsf.2455