(1)
Qiong Liu; Bing Jiang; Hui Jiang; Bin Nie. A Case Report of Arrhythmia Caused by Skin Expander Implantation. HSF 2024, 27, E445-E449.