(1)
Wang, H.; Zheng, Z.; Mou, Y. Giant Right Coronary Artery Aneurysm Resembling Cardiac Tumor: A Case Report. HSF 2020, 23, E165-E169.