(1)
Fan, H.; Jiakan, W.; Qicai, H.; Ximing, Q.; Huaidong, C. Images of Anomalous Origin of The Right Coronary Artery From the Pulmonary Artery. HSF 2019, 22, E308-E309.