[1]
Qiong Liu, Bing Jiang, Hui Jiang and Bin Nie 2024. A Case Report of Arrhythmia Caused by Skin Expander Implantation. The Heart Surgery Forum. 27, 5 (May 2024), E445-E449. DOI:https://doi.org/10.59958/hsf.6705.