[1]
chen, W., liu, jianzhou, ma, guotao, liu, xiongrong, miao, qi and zhang, chaoji 2022. Reversible Myocardial Calcification Following Acute Heart Failure and Kidney Injury Caused by Valsalva Sinus Rupture. The Heart Surgery Forum. 25, 4 (Jul. 2022), E510-E513. DOI:https://doi.org/10.1532/hsf.4759.