[1]
ertürk tekin, esra 2021. Giant Left Atrial Myxoma Presenting with Cough-Syncope Syndrome: Myxoma and Cough-Syncope Syndrome. The Heart Surgery Forum. 24, 4 (Aug. 2021), E7090-E712. DOI:https://doi.org/10.1532/hsf.3991.