[1]
Fan, H., Jiakan, W., Qicai, H., Ximing, Q. and Huaidong, C. 2019. Images of Anomalous Origin of The Right Coronary Artery From the Pulmonary Artery. The Heart Surgery Forum. 22, 4 (Jul. 2019), E308-E309. DOI:https://doi.org/10.1532/hsf.2455.